• Начало »
 • Общи условия за участие в томбола 18.05-30.05.2022 г.

Общи условия за участие в томбола 18.05-30.05.2022 г.

Организатор на томболата („Томболата“) е Софтъб България ЕООД, ЕИК: 202809351 („Организатор“), със седалище и адрес на управление: София, Младост 1, 102-А-13.

 

Организаторът на Томболата е също Изпълнител на Томболата.

 

Участието в Томболата не е обвързано с покупка или услуга на Организатора.

 

Предмет на томболата.

 1. Организаторът предоставя възможност на участниците в Томболата да спечелят - първа награда – детски комплект с телескоп, микроскоп и бинокъл Levenhuk LabZz MTB3, втора награда – телескоп Levenhuk LabZz T2, чрез участието си в игра и при спазване на настоящите Правила за участие в томболата (“Правила”).

 

Участници в томболата.

 1. Участници в томболата могат да бъдат всички пълнолетни физически лица.
 2. Участници в томболата не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора и Изпълнителя, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора и Изпълнителя юридически лица по смисъла на Търговския закон.
 3. Всеки, който е изпълнил условията за участие в посочения период, ще бъде включен автоматично в томболата. В случай, че някой не е съгласен с настоящите Правила, същият следва да не участва в Томболата.

 

Механизъм за участие.

 1. Всеки желаещ да се включи в томболата е необходимо да се съгласи с условията, изложени в тези Правила, и да спази изискванията, публикувани на Фейсбук страницата на Организатора – www.facebook.com/teleskop.bg.
 2. За да се включи в томболата, участникът е необходимо да изпълни и двете условия:

6.1. Да хареса и последва профила на организатора във Фейсбук;

6.2. Да отбележи в коментар под публикацията двама свои контакти.

 1. Томболата се провежда в периода от 18.05.2020 г. до 30.05.2022 г. в 12:00 часа.

 

Награда. Условия.

 1. Печелившият участник няма право да иска замяна на наградата с друга подобна или да получи паричната й равностойност.
 2. Награди – детски комплект с телескоп, микроскоп и бинокъл Levenhuk LabZz MTB3, втора награда – телескоп Levenhuk LabZz T2.
 3. Печелившият ще бъде изтеглен на случаен принцип от служител на Организатора. Обявяването на печелившите ще се състои на 30.05.2022 г. в пост на Фейсбук страницата на Организатора.
 4. Наградите се изпращат по куриер на посочен от печелившите адрес до 5 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на печелившия. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

 

Лични данни.

 1. Правата на всички Участници в Томболата са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Томболата, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата Томбола - за доставяне на спечелената награда, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
 2. Включвайки се в настоящата Томбола, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) за цели, свързани с Томболата, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
 3. Организаторът на Томболата се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за Защита на Личните Данни.

 

Други условия.

 1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Томболата поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на връзката в интернет и др.).
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод томболата, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, нито отговаря за качеството на наградата и свързани с томболата услуги.
 4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им тук.
 5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Общите условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 6. Участникът, спечелил от Томболата, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора, в качеството му на победител.
 7. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 8. Описаната по-горе Томбола по никакъв начин не се спонсорира, администрира или е обвързана с Фейсбук.
 9. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Томбола и по време на усвояване на наградата.
 10. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства.
 11. Организаторът на томболата си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Томбола. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на Правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 12. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Фейсбук при участие в Томбола се счита за нарушение на изложените Правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Правилата, по какъвто и да било начин.